Algemene VoorwaardenInner-journey Trauma Release and Breathwork Instituut richt zich op:
opleidingen, coaching, workshops en training binnen het werkveld van bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en verandering, in de meest ruime zin.

De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties.

Inner-journey is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

34363533DEFINITIES

Opdrachtnemer is Inner-journey.

Opdrachtgever is de (rechts)persoon die gebruikmaakt van de aangeboden diensten van Inner-journey.

Diensten Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en/of daaruit voortvloeien en direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin van het woord. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit volgens de CRKBO gedragscode en dat het belang van de cliënt centraal staat.

Aanbieding Elk voorstel voor diensten aan particulieren en bedrijven.

Overeenkomst Elke afspraak die naar aanleiding van een aanbieding tot stand komt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te verlenen diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten aanbiedt of levert.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

AANBIEDING EN OVEREENKOMST

Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor opdrachtnemer.

Elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door wederzijds akkoord.

De opdrachtnemer bevestigt afspraken aan opdrachtgever per e-mail, via sms of whatsapp.

Desgewenst maakt de opdrachtnemer een schriftelijk exemplaar die opdrachtgever voor aanvang van de opdracht getekend retour stuurt of bevestigt per mail.

In geval van ‘open inschrijvingen’ vindt accordering plaats door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. Mondelinge afspraken gelden wanneer deze per mail of whatsapp zijn bevestigd.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.

Opdrachtnemer heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig verstrekt aan opdrachtnemer.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies en trainingen.

In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

Van de geheimhoudingsplicht mag worden afgeweken als er heldere afspraken over zijn gemaakt, met wederzijds goedvinden.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer of de samenleving, heeft de opdrachtnemer het recht de geheimhouding te doorbreken en daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

In het geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en de opdrachtnemer zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming NAW-gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden en het e-mailadres voor communicatie-uitingen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals werkboeken, opdrachten, e-books, informatieve pdf’s, opnames et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Wanneer hier wel toestemming voor is gegeven voor opdrachtnemer mogen de betreffende stukken worden gedeeld met duidelijke bronvermelding.

Het is in geen enkel geval toegestaan materiaal van opdrachtnemer te verkopen aan derden.

Het is niet toegestaan om de opgedane kennis tijdens de opleiding te verkopen of op te nemen in een eigen opleiding, tenzij ik hier schriftelijke toestemming voor heb gegeven.

DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd of worden verlengd.

De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:

– aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
– door ontbinding van opdrachtnemer;
– met wederzijds goedvinden;
– door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever
Beëindiging van de overeenkomst staat los van de financiële verplichting die nagekomen dient te worden.

De door opdrachtgever getekende overeenkomst blijft van kracht met dien verstande dat de door opdrachtnemer te leveren diensten binnen een jaar na overeenkomst moeten zijn afgenomen. Wanneer deze termijn wordt overschreden vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen diensten

BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever in verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever ook verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die met deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

ANNULERINGSVOORWAARDEN OPLEIDINGEN

Deelnemer heeft bedenktijd van 14 dagen na inschrijving. De bedenktijdtermijn vervalt wanneer inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang opleiding geschiedt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

De aanbetaling (=inschrijfgeld) is niet restitueerbaar. Pas na volledige betaling is je plek gereserveerd.

Bij annulering korter dan 2 maanden voor de start van de opleiding wordt 65% van het totaalbedrag minus de aanbetaling gerestitueerd. Bij annulering korter dan 4 weken voor de start van de opleiding wordt 35% van het totaalbedrag gerestitueerd minus de aanbetaling. Bij annulering korter dan 2 weken voor start van de opleiding wordt niets gerestitueerd.

Bij annulering kan de deelnemer na afstemming van Inner-journey iemand anders in de plaats laten komen mits diegene voldoet aan de toelatingseisen voor deelname.
In geval van ziekte van een deelnemer bestaat er geen mogelijkheid de gemiste dagen in te halen.

ANNULERINGSVOORWAARDEN SESSIE BRTT & BREATHWORK

Deelnemer heeft bedenktijd van 14 dagen na inschrijving. De bedenktijdtermijn vervalt wanneer inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang opleiding geschiedt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

Tot 1 week voor de sessie kan je kosteloos de sessie verplaatsen naar een andere datum.

AANKOOP PRODUCTEN

Consumenten hebben het recht om een bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te annuleren
Dit geld alleen voor producten zonder beperkte houdbaarheid. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid voor schade voor de opdrachtnemer is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken.

De opdrachtnemer is evenwel nooit aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen diensten.

Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching traject, training of adviesopdracht.

Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.

Inner-journey heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de locatie en/of de sessie/cursus te weigeren.

KLACHTENPROCEDURE

Als je niet tevreden bent over onze dienstverlening of een klacht hebt dan zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan en te kijken hoe we samen de klacht kunnen oplossen. Wat kun je doen?

In geval van een klacht kun je een email sturen naar info@inner-journey.nl
of een brief naar Inner-journey, Ramplaan 108b, 2015GZ in Haarlem.

Zodra we je klacht hebben ontvangen krijg je binnen een week een reactie. We streven ernaar dat de klacht binnen 4 weken is opgelost. Mocht er meer tijd nodig zijn dan krijg je daarvan bericht waarbij u in kennis wordt gesteld wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven en hierbij de reden wordt toegelicht van het uitstel. Je klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer doet uiteraard alle moeite om samen met opdrachtgever het probleem op te lossen.

Wanneer de klager niet akkoord gaat, kan er een beroep worden aangetekend bij een externe partij, zoals:
- Het ODR platform van de Europese Commissie, te vinden op http://ec.europa.eu/odr
Ook de externe partij zal ongeveer na 4 weken een bindende uitspraak genereren. Eventuele consequenties handelen we na vier weken af.

Alle klachten die bij ons binnenkomen zullen worden geregistreerd en gedurende twee jaar worden bewaard.

Bij geschillen geldt dat op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer het Nederlands recht van toepassing is.

DEFINITIES

Opdrachtnemer is Inner-journey.

Opdrachtgever is de (rechts)persoon die gebruikmaakt van de aangeboden diensten van Inner-journey.

Diensten Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en/of daaruit voortvloeien en direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin van het woord. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit volgens de CRKBO gedragscode en dat het belang van de cliënt centraal staat.

Aanbieding Elk voorstel voor diensten aan particulieren en bedrijven.

Overeenkomst Elke afspraak die naar aanleiding van een aanbieding tot stand komt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te verlenen diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

PRIVACY VERKLARING

Inner-journey respecteert en bewaakt de privacy van alle bezoekers van deze website https://www.inner-journey.nl van (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.

Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld. Deze worden uitsluitend gebruikt om jou zou goed mogelijk van dienst te zijn. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden.

Inner-journey houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je deze website bezoekt, wanneer je informatie aanvraagt en wanneer je een beroep doet op onze diensten.

Je gegevens zijn vertrouwelijk en zijn alleen in te zien door en worden verwerkt door (medewerkers van) Inner-journey Administratieve gegevens (zoals bijvoorbeeld vermeld op facturen) kunnen worden gedeeld met een extern administratiekantoor.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens.

Als je je inschrijft via inschrijfformulier website, aanmeldt via mail of webshop geef je automatisch toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens nodig voor het kunnen deelnemen aan een retraite of trainings/workshopweekend. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

NIVEAU

• De workshops en opleidingen die Inner-Journey biedt, richten zich niet alleen op de intellectuele capaciteiten van de deelnemer, maar zeker ook op het intuïtieve- en holistische deel. Om die reden worden er geen vooropleiding- of toelatingseisen gesteld. Deelnemers dienen wel open te staan voor anderen en hun levensbeschouwing. Daarnaast moeten zij bereid zijn holistisch naar een mens te kijken.
• Het niveau van de workshops en opleiding is MBO / HBO +

Inner-journey is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO), in het Register Instellingen. Hier staan onderwijsinstellingen ingeschreven, die voldoen aan de kwaliteitscode voor Opleidinginstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dat tevens inhoudt dat we onze coaching, trainingen en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.